ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

a Pálfi Éva B2W Kft. által működtetett, a www.wealfort.hu, www.palfieva.hu, www.b2w.hu honlapon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelt adatok tekintetében az adatok kezeléséről és az érintettek jogairól és azok érvényesítéséről.

A weboldalakat üzemeltető adatai:

Név: Pálfi Éva B2W Kft.
Cím: 1136 Budapest, Tátra utca 5/A
Telefon: +36 20/388-5400
email: uni@wealfort.hu

A Pálfi Éva B2W Kft. weboldalain személyes adatokat megadó személy (továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Pálfi Éva B2W Kft. tájékoztatja az Felhasználót, hogy az adatainak kezelése kizárólag a hozzájárulása alapján lehetséges.

A Pálfi Éva B2W Kft. 2018. április 5-én kinevezi Pálfi Évát adatvédelmi tisztviselőnek, ezzel megfelelve a 2018. május 25-től érvényes adatvédelmi szabályoknak (GDPR).

I. Bevezetés

Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Irányelvek) a Pálfi Éva B2W Kft. által kiadott print, audio illetve digitális kiadványok előfizetése és a bármelyiküktől megrendelt szolgáltatások teljesítése,  internet útján elérhető illetve letölthető szolgáltatások, konferenciák, tréningek (video vagy rendezvény), kiállítások szervezése, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb játékok, valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (eDM) során felmerülő, önkéntesen megadott vagy törvény alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik.  Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi Irányelvekre hivatkozik. 

Minden egyes Szolgáltatás vonatkozásában jelen Adatvédelmi Irányelvek (vagy amennyiben külön tájékoztató van, az adott tájékoztató) rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás. A külön termékhez tartozó tájékoztatók csak jelen Adatkezelési Irányelvekkel együtt érvényes.

Az Adatkezelési Irányelvek és az egyes termékekhez tartozó tájékoztatók az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen érvényes és értelmezendő.

Mind az Adatkezelési Irányelvek mind a Felhasználási Feltételek egyoldalúan módosítható oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás. A komolyabb változásokról, vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, külön, egyedi tájékoztatást küldünk

Az egyes szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével, illetve használatával Ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a Pálfi Éva B2W Kft. az Adatkezelési Irányelvek rendelkezései szerint kezelje (ügyfélkapcsolat). Az ügyfélkapcsolat a kapcsolattartási adatok nyilvántartását jelenti, azonban eDM, marketing szolgáltatásokra csak azok a felhasználok jogosultak, akik ehhez külön hozzájárulást adnak a termékhez tartozó meghatározott helyen.

Az adatok fizikai tárolásának helye: a Tárhelypark.hu Kft. mindenkori székhelye.

II. Alapelvek

A Pálfi Éva B2W Kft. a felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679  sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli.

Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.

A Pálfi Éva B2W Kft. kizárólag az ügyfél / felhasználó jelen Irányelvekben és a termékenkénti adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez az ügyfél / felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja. Másodlagos jogalapok alapján, amennyiben szükséges a Pálfi Éva B2W Kft. az érdekmérlegelés elve szerint kezelnek adatokat, azaz, csak abban az esetben amennyiben a társaságok joga, törvényes kötelezettsége vagy jogos érdeke szempontjából ez feltétlenül szükséges.

A Pálfi Éva B2W Kft. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek, annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Az Információ biztonsági szolgáltatásokat hiteles szolgáltatók végzik.

A jelen Adatvédelmi Irányelvekben használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a NAIH adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.

III. Adatkezelés célja és jogalapja

1.      Az  adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében: 
(i)  az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől felhasználótól felhasználótól való megkülönböztetése;
(ii) kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;
(iii) ügyfél elégedettség tesztelése és mérése
(iv) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése;
(v) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés; 
vi) külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM,.); 
vii) vásárlási lehetőség esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt termék kézbesítése, az adott és megrendelt bónuszok igénybevétele;
(viii) rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások (például fotók, videók készítése);
(ix) tagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, bónuszprogramok
(x) harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.

2.      A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A marketing hozzájárulások külön nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók az ügyfélstátusztól.

3.      A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

4.      A Pálfi Éva B2W Kft. által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.

5.      Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

6.      Egyes kiegészítő szolgáltatásokra (pl. bónuszokra) kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.

7.      A felhasználást, panaszokat külön ügyfélszolgálat könnyíti meg, amely egyes termékenként önálló is lehet.

8.      A felhasználói tevékenység megkönnyítése a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja


IV. Korlátozások

A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A korábban törölt regisztrációkat rendszerünk rögzíti, újra regisztráció esetén külön megerősítés szükséges.

V. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.

A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes honlapokon, szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. bónuszok).

Az ügyfél / felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.

A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

B. Tájékoztatás kérése

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a hello@palfieva.hu címen.

Pálfi Éva B2W Kft. a Felhasználó kérelmére tájékoztatást adnak a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a panaszkezelési szabályzat szerint.

C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Pálfi Éva B2W Kft-re  vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét; 
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

D. Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

VI. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik. Adattovábbítás harmadik (külső személyhez nem történik). Ettől, egyes termékek esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet.

VII. Külső szolgáltatók tevékenysége

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók: a fizetés a Barion  rendszerén keresztül történik.

Barion Payment Zrt.

Székhelye: 1117, Budapest, Infopark sétány 1.

Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 1 464-7099

E-mail: hello@barion.hu

Továbbított adatok köre: vásárló neve, email címe, vásárolt termék neve és ára, fizetés végösszege.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Külső szolgáltatók

A Pálfi Éva B2W Kft. egyes Szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében rögzített együttműködő partnerek minősül önállóan illetve a Pálfi Éva B2W Kft.-vel együttesen többes adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak.

Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

Adatfeldolgozóink aktuális listája: 

Innvoice Ügyviteli Szoftver Kft.

Székhelye: 9700 Szombathely, Olimpia u. 20.

Továbbított adatok köre: vevői és megrendelői számlázási adatok.

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám:13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, GLS futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet.

A szolgáltatás nyújtása érdekében adataid átadásra kerülnek a következő szolgáltatóknak, csak és kifejezetten a szolgáltatás ellátása céljából és csak és csupán a szolgáltatás ellátását igénylő mértékben:

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím.

Az adattovábbítás célja: szerver szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából.

Tarhelypark.hu Kft.

1122 Budapest, Gaál József út 24.

Adószáma: 23289903-2-43

Az adattovábbítás célja: tárhely szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából.

Dataprotection.eu Kft.

Székhely: 1029 Budapest, Gyöngyvér u. 37.

Tel: +36 30 6 285285

Továbbított adatok köre: ügyfélpanasz, e-mail cím

Az adattovábbítás célja: Az ügyfélpanaszok kivizsgálása.

Az információk tulajdonjoga

A www.wealfort.hu, www.palfieva.hu, www.b2w.hu honlap információit a Pálfi Éva B2W Kft. birtokolja. A Pálfi Éva B2W Kft. oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik, különös tekintettel a Magyar Szabadalmi Hivatalra, ahol külön levédettük anyagainkat. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a www.wealfort.hu, www.palfieva.hu, www.b2w.hu honlapon regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

 Budapest, 2018. április 5.

 

A www.wealforthu weboldal kizárólagos tulajdonosa a Pálfi Éva B2W Kft.  Minden megjelenés szerzői jogi védelem alatt áll, a weboldalon szereplő minden szöveges és képi információt szerzői jog véd. A képi anyagoknak, szövegeknek a Pálfi Éva B2W Kft. beleegyezése nélküli felhasználása jogi következményekkel jár.
Minden jog fenntartva © Pálfi Éva – A www.wealfort.hu oldalon, valamint a Pálfi Éva B2W & Stílusakadémia Facebook (https://www.facebook.com/stilusakademia/ ) oldalán található képek, könyvek, termékek, szolgáltatások valamint a B2W elnevezés Pálfi Éva jogtulajdonos szerzői tulajdonát képezik. (továbbiakban: szerző). Felhasználásuk, másolásuk kizárólag a szerző előzetesen bekért írásos engedélyével és a forrás pontos megjelölésével, a szerző egyidejű feltüntetésével lehetséges. A forrás megjelölése nélküli akár részbeni vagy teljes egészben történő jogellenes felhasználás, a forrás hiányos vagy pontatlan megjelölése, illetve a szerzői alkotásokra nagymértékben hasonló vagy azzal összetéveszthető szövegek, könyvcímek, rendezvény elnevezések, grafikai megjelenések ill. más azokra utaló bármilyen egyéb megjelenésekkel való üzletszerű haszonszerzés, illetve a B2W marketing női célpiacra – marketing nőknek tematikájú ötletek saját eredetű ötletként való népszerűsítése esetén a jogellenes használatért a szerzőt az alábbi kötbér illeti: bruttó 49.900 Ft / nap / termékenként / szolgáltatásonként vagy más olyan fizikai egységenként, melyen a tiltott jelölések találhatóak. A honlap látogatója az oldalon történő böngészéssel tudomásul veszi ezen érvényes kötbérkikötést. Tájékoztatjuk, hogy kötbér nem túlzó, hiszen Pálfi Éva termékeinek eladásából befolyó bevétel alapján került mint elmaradt haszon kiszámításra. A nem túlzó kötbért vita esetén a bíróság sem módosíthatja. A www.wealfort.hu oldalon elhelyezett szövegek engedély nélküli (nem magáncélú, azaz nem otthoni olvasásra történő) felhasználása díjköteles. A jogtalan felhasználás díja bruttó 29.900 Ft szavanként, naponta, melybe a pontatlan idézés is beletartozik. Ezen felül a szerzői jogok durva megsértése esetén is perelhető a jogsértő elkövető. A fenti szabályok betartását piackutatás formájában munkatársaink heti rendszerességgel ellenőrzik, a bizonyításra vitában a jogsértés napján felvett közjegyzői ténytanúsítást alkalmazzuk, amely közokirat.